Srdečne ďakujeme týmto partnerom a sponzorom za pomoc a spoluprácu:Plán obnovy a odolnosti


Logo RMS

Logo RMS

Nadácia Orange - rok 2021 - finančný príspevok na realizáciu projektu"Rozvoj digitálnej gramotnosti seniorov, ťažko zdravotne postihnutých a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s limitovaným prístupom k technológiám"z grantového programu"Digitálny svet pre každého".

Nadácia EPH - rok 2021 - finančný príspevok na projekt"Zvýšenie kvality života pacientov v terminálnom štádiu doplnením zdravotníckeho vybavenia na zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti"z grantového programu"Zo života 2021"
Nadácia EPH - rok 2022 - finančný príspevok na projekt"Skvalitnenie paliatívnej starostlivosti v mobilnom hospici doplnením zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb"vo výške3500 Eur
Nadácia EPH - rok 2023 - finančný príspevok na projekt"S pomocou Nadácie EPH k záchrane života a zvýšeniu kvality života našich klientov " z grantového programu"Oporný bod do života"vo výške2500 EurNadácia EPH - rok 2020

Názov projektu:

Pomoc najzraniteľnejšim v čase pandémie COVID 19- spolu s Vami to zvládneme.

Poskytnutá suma:

3000 Eur

Obdobie realizácie projektu:

6. 7. 2020 - 30. 11. 2020

Logo RMS

Liga proti rakovine SR

Za peňažný dar vo výške 1200 EUR na podporu projektu: Zabezpečenie kvalitnej paliatívnej starostlivosti v domácom prostredí – nákup medicínskych prístrojov – z 22. ročníka Dňa narcisov v roku 2018.

Komunitná nadácia Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš

rok 2020 - Podpora projektu z 2 % dane.

Názov projektu:

Podpora kvalitného poskytovania zdravotníckych služieb mobilného hospicu vzdelávaním a doplnením vybavenia.

Poskytnutá suma:

1320 Eur

V roku 2019 podpora projektu: Vzdelávanie pre zdravotníkov, dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a rodinných príslušníkov pacientov v terminálnom štádiu života. Doplnenie materiálno-technického vybavenia k zriadeniu mobilného hospicu - v sume 1040 Eur.

Podpora projektu: Zlepšenie kvality života onkologických pacientov v domácom prostredí zakúpením nových zdravotníckych prístrojov pre Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kvalita života, FMK, n.o. - poskytnutých 2 900 EUR v roku 2018 z 2 % dane.

Pivovar Šariš a Komunitná Nadácia Veľký Šariš - Šariš Ľuďom III. ročník – 2016/2017

Podpora projektu: Zvýšenie kvality života rodín s terminálne chorým členom poskytnutím príležitosti na prácu ťažko zdravotne postihnutým osobám - poskytnutých 1500 EUR od Pivovaru Šariš a Komunitnej Nadácie Veľký Šariš.

regionPRESS, s.r.o. Trnava

Za prenájom tlačiarne: HP typ PW 477DW za 1,99 EUR ročne.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚPSVaR v Prešove

Príspevok na refundáciu prevádzkových nákladov Chránenej dielne pre troch pracovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím - § 60 Zákona o službách zamestnanosti za rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022,2023.

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie - § 50 Zákona o službách zamestnanosti – rok 2014,2015.

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby - § 52 a Zákona o službách zamestnanosti - rok 2016.

Mesto Prešov

Finančný príspevok na prevádzku a zabezpečenie sociálnej služby - prepravnej služby podľa Zákona o sociálnych službách na rok 2021,2022,2023.

Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - domácej opatrovateľskej služby podľa Zákona o sociálnych službách na rok 2021,2022,2023.

Finančný príspevok na prevádzku a zabezpečenie sociálnej služby - prepravnej služby podľa Zákona o sociálnych službách - poskytnutých 2000 Eur na rok 2017.

Finančný príspevok na prevádzku a zabezpečenie sociálnej služby - prepravnej služby podľa Zákona o sociálnych službách - poskytnutých 4980 Eur na rok 2018.

Finančný príspevok na prevádzku a zabezpečenie sociálnej služby - prepravnej služby podľa Zákona o sociálnych službách - poskytnutých 2809,95 Eur na rok 2019.

Finančný príspevok na prevádzku a zabezpečenie sociálnej služby - prepravnej služby podľa Zákona o sociálnych službách - poskytnutých na rok 2020.

Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - domácej opatrovateľskej služby podľa Zákona o sociálnych službách - poskytnutých 2025, 27 Eur na rok 2018.

Implementačná agentúra MPSVR SR

Schválenie dopytovo orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby na rok 2019 a 2020 na podporu 5,5 pracovných miest opatrovateliek.

Union, zdravotná poisťovňa, a. s. a Dôvera, zdravotná poisťovňa, a. s.

Za preplácanie zdravotnej starostlivosti ADOS poistencom zdravotných poisťovní Union a Dôvera.

Ďalej ďakujeme za spoluprácu týmto partnerom:

Prešovský samosprávny kraj, Úrad PSK - sociálny a zdravotnícky odbor Prešov

Obvodný úrad Prešov

Obecné úrady v okrese Prešov a Sabinov

Obvodní a odborní lekári mesta Prešov, okresu Prešov a Sabinov

IK consulting, s.r.o., Komárnická 24, 821 03 Bratislava 2

Cesta a Život, nezisková organizácia

AVIS Brugherio – Milano, Taliansko

MM Citroén Prešov

Pečiatky od Janky, Prešov

Horská služba Bachureň-Buče

Vádium - Real, s.r.o., Plzenská 2, Prešov

MUDr. Hasarová Darina – ambulancia a denný stacionár pre liečbu bolesti Prešov

Mobilný hospic DUHA Hořice

MUDr. Marie Svatošová- zakladateľka hospicu v Červeném Kostelci

Dom sv. Kozmu a Damiána Prešov

OZ Barlička Prešov

Lekáreň Galenos Prešov

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. Bratislava

Farský úrad Krista Kráľa Prešov- Sekčov

Centrum Hnutia Svetlo – Život, Slávičia ul. Prešov

Farské úrady v okrese Prešov a Sabinov

FNsP J.A. Reimana - lekári, sestry, zdravotnícki pracovníci nemocniční kňazi

Všetkým dobrovoľníkom a pracovníkom neziskovej organizácie, ktorí s láskou pomáhali seniorom, ťažko zdravotne postihnutým, chorým, trpiacim a opusteným, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.

Všetkým, ktorí nám darovali 2 % dane za rok 2020 a za predchádzajúce roky.

„Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať".