Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Kvalita života, FMK, n.o., so sídlom Plzenská 2, Prešov, vykonáva odbornú ošetrovateľskú starostlivosť na základe Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja č. 4954/2013/OZ-ORU. od 13. 11. 2013.

Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom poskytujeme na základe zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami:

Union zdravotná poisťovňa, a.s. Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje odbornú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom v prirodzenom domácom prostredí. Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť formou komplexného ošetrovateľského procesu poskytujú pacientom sestry s vysokoškolským vzdelaním v odbore Ošetrovateľstvo a s dlhoročnou praxou pri lôžku pacientov

Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť ADOS môže odporučiť:

• obvodný / praktický lekár/ pacienta

• lekár špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

• lôžkové zdravotnícke zariadenie

• o poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže požiadať aj samotný pacient či rodinný príslušník

Služby ADOS sú určené:

- čiastočne alebo úplne imobilným, chronicky chorým pacientom, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie, či rehabilitáciu.

- pacientom po prepustení z hospitalizácie, po operáciách, úrazoch, zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré vyžadujú následnú ošetrovateľskú starostlivosť.

- pacientom v terminálnom štádiu života hlavne u onkologických ochorení, u ktorých sa snažíme o uspokojenie nielen biologických, ale aj psychologických, sociálnych a duchovných potrieb pacienta a o zachovanie čo najvyššej možnej kvality života pacienta v prirodzenom domácom prostredí, v kruhu najbližších pri zabezpečení kvalitnej odbornej ošetrovateľskej starostlivosti.

NAJČASTEJŠIE POSKYTOVANÉ VÝKONY SESTIER ADOS:

• Preväz a ošetrenie rán / bercové vredy, amputácie, pooperačné rany, tumorózne defekty/

• Ošetrovanie dekubitov / preležanín/ a iných narušení celistvosti kože

• Príprava a podanie infúznej liečby

• Podávanie injekcií

• Sledovanie vitálnych funkcií ( krvný tlak, telesná teplota, pulz)

• Podanie očistnej klyzmy

• Odber krvi a iného biologického materiálu + odvoz biologického materiálu do laboratória

• Komplexná starostlivosť o permanentný katéter /zavedenie len u ženy

• Komplexná starostlivosť o kolostomický vývod

• Starostlivosť o diabetikov, meranie glykémie, nácvik podávania inzulínu

• Starostlivosť, poradenstvo a nácvik starostlivosti o imobilného a inkontinentného pacienta

• Prevencia dekubitov a polohovanie, ošetrovateľská hygiena

• Ošetrovateľská rehabilitácia, masáž

• Mobilizácia ležiacich pacientov, nácvik chôdze, vstávania a líhania na lôžko, nácvik manipulácie s predmetmi, nácvik sebaobslužných výkonov

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o onkologického pacienta

• Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o chorého v terminálnom štádiu

Odbornú ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme pod vedením odborného garanta – Mgr. Mária Karaffová

Zmluvní partneri

union

dovera