Chránená dielňa - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Od 1.11.2016 bol neziskovej organizácii Kvalita života, FMK, n.o. priznaný Štatút Chránenej dielne Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove podľa § 55 Zákona o službách zamestnanosti. Od 1.11. 2016 v chránenej dielni pracujú dvaja ťažko zdravotne postihnutí zamestnanci, v roku 2017 pribudol jeden pracovník.

Ďakujeme Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny - Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov za refundáciu prevádzkových nákladov Chránenej dielne podľa § 60 Zákona o službách zamestnanosti.