Názov neziskovej organizácie: Kvalita života, FMK, n.o.

Právna forma: Nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 45741573

DIČ: 202 393 1360

Sídlo: Plzenská 2, 080 01 Prešov

PSČ: 080 01

Obec: Prešov

Okres: Prešov

Kraj: Prešovský

Číslo telefónu: 0911 637 724

E-mailová adresa: fmk.maria@gmail.com

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu: Mgr. Mária Karaffová, riaditeľka

Bankové spojenie: IBAN: SK 3809000000005049841823 Slovenská sporiteľňa