Domáca opatrovateľská služba

Nezisková organizácia Kvalita života FMK, n.o. realizuje od 1.1.2019 do 31. 12. 2020 projekt s podporou Európskej Únie, pomocou ktorého je podporených 5,5 pracovných miest opatrovateliek:

Názov projektu:

Podpora opatrovateľskej služby

Typ projektu:

Dopytovo orientovaný projekt

Kód výzvy:

OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

Operačný program:

312000 - Ľudské zdroje

Prioritná os:

312040-4. - Sociálne začlenenie

Konkrétny cieĽ:

31204031-4.2.1. - Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Štátna pomoc:

ŠP SVHZ - 1/2018 - Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby.

Miesto realizácie

Prešovský samosprávny kraj, okres Prešov a Sabinov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk

Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme klientom v ich prirodzenom domácom prostredí v okresoch Prešov a Sabinov.

Domácu opatrovateľskú službu máme od 15.11. 2014 zaregistrovanú podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov na sociálnom odbore VÚC v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Domácu opatrovateľskú starostlivosť zabezpečujú profesionálne, skúsené a empatické opatrovateľky 24 hodín denne 7 dní v týždni, čím umožňujeme zotrvanie ťažko zdravotne postihnutých a seniorov v ich prirodzenom domácom prostredí. Pri poskytovaní domácej opatrovateľskej služby sa snažíme o uspokojenie biologických, psychologických, sociálnych a duchovných potrieb klienta.

Domácu opatrovateľskú službu poskytujeme:

ťažko zdravotne postihnutým občanom a seniorom okresu Prešov a Sabinov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a k zákonu č. 448/2008 Z. z. o soc. službách a sú odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z. z. o soc. službách.

V rámci domácej opatrovateľskej služby vykonávame tieto úkony:

1. Sebaobslužné úkony:

a) Hygiena: osobná hygiena - hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty, holenie, česanie, umývanie, strihanie nechtov, aplikácia krémov, masti, celkový kúpeľ - hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov.

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu: porciovanie stravy, obsluha, kŕmenie a pomoc pri pití.

c) Prebaľovanie, pomoc pri použití toalety.

d) Obliekanie, vyzliekanie, výber oblečenia, obúvanie, vyzúvanie.

e) Mobilita, motorika: sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch), pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi, obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby.

2. Úkony starostlivosti o domácnosť klienta:

nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava a zohrievanie jedla, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, a ďalšie úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti

3. Základné sociálne aktivity:

a) sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových činnostiach, doprovod do chrámu, na náboženské podujatia, kultúrne, športové a spoločenské podujatia.

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní,

c) tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach a pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach.

4. Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

Postup pri vybavovaní domácej opatrovateľskej služby:

1. Na príslušnom Mestskom úrade si vyžiadať a odovzdať vyplnené:

- žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – domácu opatrovateľskú službu

- lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

- priložiť kópie lekárskych správ – nálezov

Tlačivo: Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu sa uvádza ako súčasť žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a vypĺňa ho obvodný lekár.

2. Následne žiadateľ čaká na posúdenie, na posudok o odkázanosti na sociálnu službu a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré MsÚ vybavuje v lehote 30 dní. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť po 30 dňoch, čo je žiadateľovi potvrdené pečiatkou. Čakacia doba 30 dní znamená aj priestor pre žiadateľa na uplatnenie práva odvolať sa proti rozhodnutiu MsÚ. Pokiaľ sa žiadateľ svojím podpisom vzdá práva na odvolanie, dané rozhodnutie nadobúda právoplatnosť s okamžitou platnosťou – nie je treba čakať 30 dní.

3. Nasleduje uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby s našou neziskovou organizáciou Kvalita života, FMK, n. o., potrebujeme k tomu:

- posudok o odkázanosti na sociálnu službu (prípadne opätovný posudok o odkázanosti na sociálnu službu)

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (prípadne opätovné právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu)

Pri vybavovaní domácej opatrovateľskej služby Vám radi pomôžeme a poradíme na t. č. 0911637724