Semináre a kurzy, zamerané na paliatívnu starostlivosť na konci života

Nezisková organizácia Kvalita života, FMK, n.o. v spolupráci s Neziskovou organizáciou Cesta a Život v prípade záujmu realizuje Kurz paliatívnej starostlivosti, prípadne Seminár o paliatívnej starostlivosti na konci života.

Kurz / seminár/ je určený sociálnym pracovníkom, opatrovateľom, sestrám a ďalším pracovníkom sociálnych, zdravotníckych a záchranných služieb, ktorí sú vo svojej profesijnej praxi konfrontovaní s umieraním a smrťou človeka. Tiež je určený dobrovoľníkom, rodinným príslušníkom a osobným asistentom, ktorí pomáhajú ťažko chorým, ťažko zdravotne postihnutým osobám a seniorom v domácom prostredí a starajú sa o pacientov v terminálnom štádiu života. Účastníci kurzu si osvoja základné vedomosti týkajúce sa umierania človeka i smrti samotnej, a to vo všetkých štyroch dimenziách človeka, teda nielen po stránke biologickej, ale aj psychickej, sociálnej, morálnej a spirituálnej, čo im pomáha nadobudnúť profesijnú istotu pri zvládaní tak náročnej úlohy ako je sprevádzanie pacienta v posledných chvíľach života.

Organizovanie Kurzu paliatívnej starostlivosti v minulosti:

Začiatkom roka 2017 nám bol schválený projekt : Zvýšenie kvality života rodín s terminálne chorým pacientom poskytnutím príležitosti na prácu ťažko zdravotne postihnutým osobám, ktorý podporila Komunitná nadácia Veľký Šariš a spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš sumou 1500 EUR.

Projekt bol zameraný na podporu zamestnanosti znevýhodnených skupín – osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a zahŕňal organizovanie Kurzu paliatívnej starostlivosti, zameraného na biologické, psychické, sociálne, morálne a spirituálne aspekty starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu života, v ktorom prednášali aj lektori s ťažkým zdravotným postihnutím. Vďaka tejto podpore sme mohli skvalitniť poskytovanie paliatívnej starostlivosti pacientom v domácom prostredí a pomôcť ťažko zdravotne postihnutým uplatniť sa pri realizácii kurzu paliatívnej starostlivosti a pri pomoci rodinám s terminálne chorým pacientom.

Kurz paliatívnej starostlivosti v celkovom rozsahu 50 hodín sa konal v termíne od 3.4.2017 do 3.5.2017 v spolupráci s neziskovou organizáciou „Cesta a Život“, ktorá nám poskytla priestory prednáškovej miestnosti. Bol rozdelený do 24 hodín teoretickej časti, 24 hodín praktickej časti a 2 hodiny organizačnej časti. Kurz paliatívnej starostlivosti absolvovalo 30 účastníkov.

Vďaka finančným prostriedkom a veľkej pomoci zo strany Komunitnej nadácie Veľký Šariš a spoločnosti Pivovary Topvar, Veľký Šariš, a.s. sme mohli výrazne skvalitniť paliatívnu starostlivosť, poskytovanú našim pacientom v domácom prostredí prostredníctvom ADOS Kvalita života, FMK, n.o. zvýšením počtu pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pacientom a ich rodinám. Už počas realizácie aktivít projektu sme poskytovali odbornú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí 20 – tim pacientom, z toho desiatim v terminálnom štádiu života sme poskytovali paliatívnu starostlivosť

Väčšina pacientov, ktorým sme poskytovali odbornú ošetrovateľskú a paliatívnu starostlivosť v domácom prostredí, zameranú na uspokojenie biologických, psychologických, sociálnych a duchovných potrieb až do konca, už nie sú medzi nami. Boli pre nás veľkým povzbudením a ostávajú v našich srdciach, ich rodiny sú veľmi vďačné našim pracovníkom a dobrovoľníkom. Do tejto starostlivosti sa aktívne zapájali všetci poslucháči kurzu paliatívnej starostlivosti počas praxe, traja pracovníci chránenej dielne neziskovej organizácie Kvalita života, FMK, n.o. a lektori kurzu paliatívnej starostlivosti. Po absolvovaní kurzu nám ponúklo aktívnu pomoc pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti pacientom v domácom prostredí päť absolventiek kurzu, ktoré spolupracujú s našou neziskovou organizáciou aj naďalej, čo nám pomáha zvýšiť kvalitu života pacientov v terminálnom štádiu a ich rodín.

Ďakujeme spoločnosti Pivovary Topvar, a.s. a Komunitnej nadácii Veľký Šariš za podporu tohto projektu.

Kontakt v prípade záujmu o zorganizovanie Kurzu paliatívnej starostlivosti: 0911637724