MOBILNÝ HOSPIC

Mobilný hospic je zdravotnícke zariadenie. Poskytujeme zdravotnícku starostlivosť v odbore paliatívna medicína. Vykonávame ju ako návštevnú službu lekára a sestry v domácom prostredí pacienta s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta. Prvým odborným garantom nášho mobilného hospicu bola MUDr. Lucia Šimoňáková, od roku 2020 je odborným garantom mobilného hospicu MUDr. Margita Krajňáková.

Mobilný hospic zabezpečuje integrálnu zdravotnú starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, najčastejšie onkologického, v domácom prostredí. Naším cieľom je, aby pacient v poslednom období svojho života mohol byť v čo najkomfortnejšom stave vo svojom domove, so svojimi najbližšími, zabezpečujúc adekvátnu kontrolu jeho ťažkostí. Poskytujeme podľa potreby komplexnú starostlivosť od tlmenia fyzických bolestí a iných sprievodných príznakov, ktoré sprevádzajú ochorenie, až po sociálnu, psychoterapeutickú a duchovnú pomoc.
Pomoc je zameraná na pacientov, ktorým bola odporučená lekárom paliatívna liečba, či už po ukončení onkologickej liečby alebo pri chronickom pokročilom ochorení akéhokoľvek nenádorového pôvodu.

Indikáciou prijatia do našej mobilnej hospicovej starostlivosti je:
1. onkologický pacient s nevyliečiteľným, aktívne progredujúcim nádorovým ochorením,
2. pacient s progredujúcim neurodegeneratívnym ochorením, pacient s progredujúcim demyelinizačným ochorením, pacient s progredujúcou neuromuskulárnou dystrofiou,
3. pacient s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v terminálnom štádiu,
4. pacient s chronickou renálnou insuficienciou v terminálnom štádiu,
( koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, 2006)

Naším cieľom je udržanie čo najvyššej možnej kvality života pacienta až po prirodzenú smrť. Liečba prebieha tak, aby bola zachovaná dôstojnosť a čo najvyššia možná kvalita života pacienta. Hospicová starostlivosť ctí a chráni život.

Pomoc je určená pre pacientov, kde bežnú celodennú starostlivosť o pacienta zabezpečuje aspoň jeden rodinný príslušník, ktorý je k dispozícii hospicovému tímu, v ktorom je :
lekár,
zdravotna sestra,
psychológ,
sociálny pracovník,
kňaz,

Zaučíme rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o nevyliečiteľne chorého v poslednej etape života, ako sa odborne postarať o takéhoto pacienta. V prípade potreby zapožičiame niektoré zdravotnícke pomôcky.

Zmluvní partneri

union

dovera