PREPRAVNÁ SLUŽBA

Prepravnú službu máme od 15.11.2014 zaregistrovanú podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov na sociálnom odbore PSK v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja.

Charakteristika Prepravnej služby:

1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa ods.1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu. Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

Prepravná služba Kvalita života, FMK, n.o. zabezpečuje profesionálny a spoľahlivý odvoz seniorov a zdravotne ťažko postihnutých klientov

• na lekárske vyšetrenia, do zdravotníckych zariadení

• do denných stacionárov

• na kultúrne, športové, spoločenské a náboženské podujatia

• za účelom návštevy úradov, vybavovanie úradných záležitostí

• na návštevy príbuzných

• do kúpeľov

Prepravná služba je zabezpečovaná. aj počas odpoludňajších hodín, víkendov a sviatkov.

Cenník prepravnej služby:

a) klienti, korí majú v posudku z ÚPSVaR odkázanosť na prepravnú službu alebo na individuálnu prepravu, nepoberajú žiadnu inú formu kompenzácie prepravy a zároveň majú súhlas Mesta Prešov s poskytovaním prepravnej služby : 0,15 Eur/km

b) ostatní klienti: 0,50 eur/km.

Kontakt: 0911 637 724